Thursday, March 15, 2018

دیوانگی ماه نو

اون شدت روزهای خون، آخر به جنون میرسونه من رو. حالا که گذشته، بعد از این دو ماهی که خانه عوض کردم، تازه نشسته ام به کشیدن طرح وسایل جدید. دیوارها. چیدمان. دوماه و همه چیز نچیده و در جعبه و نرسیده باقی مانده هنوز.
من آدم زمانم. هر چقدر به نظر هول هولکی و عجول برسم، آدم زمان دادنم برای رسیدن اتفاقات. دم کشیدنشان. قد کشیدنشان. و بعد، یک دفعه به دنیا آوردنشان. به چشم بقیه اما آن چند ماه ِ قبل از عمل، ندیده میماند. شبیه همیشه.
روزهای خون. به زایشی فکر می کنم که یکبار دیگه از دست دادم. به زایشی که هیچ وقت شاید به دست نیاد. هاه. روزهای خون، طوفان ِ مجسم.
به چشم هات فکر می کنم دختر. به چشم هات. توی ذهنم. جایی توی وجودم در حال قد کشیدنی و فعلا، تازه در حال چیدن این خانه ام. چند خانه عقب تر در مکان. چند سال عقب تر در زمان.
هاه.

Wednesday, March 14, 2018

نارادا یک روز به کریشنا گفت: «سرور من، راز مایا را بر من بگشا! چندی گذشت. کریشنا نارادا را به بیابانی برد، و با هم چندین روز راه رفتند. کریشنا گفت: نارادا، تشنه ام، برو از برایم آبی بجوی!
نارادا به جست و جوی آب رفت. به دهکده ای رسید. به در خانه ای کوفت. دختری بسیار زیبا در به رویش باز کرد. همین که نارادا چشمش بدو افتاد، همه چیز را از یاد برد، او را می نگریست. مست عشق، او را به زنی خواست. با هم عروسی کردند. زن برایش دو بچه آورد. آنان دوازده سال با هم زیستند. نارادا با زنش، فرزندانش، گله ها و کشتزارهایش شاد بود. شبی رودخانه طغیان کرد. سراسر دهکده را فرا گرفت. خانه ها فروریختند، آدمیان و جانوران را آب برد. نارادا شنا می کرد و با سیل در نبرد بود، و زن و بچه های خود را گرفته و در آب می برد. یکی از بچه ها از چنگش به در رفت. همچنان که می کوشید تا نجاتش دهد، بچه ی دیگر را نیز از دست داد، زنش از زور سیلاب از آغوشش برکنده شد. نارادا تنها بر ساحل افتاد، و به تلخی می گریست.
آنگاه، از پشت سر، صدای نرمی پرسید:
فرزندم آب کو؟ تو رفتی برایم جامی آب بیاری، و من منتظر توام. اینک نیم ساعت است که رفته ای.
رادا با شگفتی فریاد برآورد:
نیم ساعت!...
دوازده سال گذشته بود. دوازده سال شادی و رنج... چشم های مایا گذر کرده بود.

درد روی شونه هام هم زندگی می کنه. از ستون فقرات، دو کف دست به راست و چپ. درد. هر کدوم به قدر یک فطیر کوچک. 
اینبار، نه انگار که جای بال های در حال رشد، که مرثیه ای برای بال های از جا در اومده ام زیر پوستم در حال نواخته شدنه. با خودم فکر می کنم حالا کجام؟ یک جایی میانه ی اون دوازده سال. در آغوش اواج. سرگشته. کوفته. غم زده.

Tuesday, March 13, 2018

آهو بره

تو نباید می مردی و من نباید اجازه میدادم انقدر ساده از دستم بری. پوستت لزج بود. ماهی قزل آلای قشنگم، تمام چیزی که به عنوان پوست داشتی لزج بود و سر بود و انگشت های من نمی تونست نگهت داره. نمی تونست زنجیرت کنه. از همون روز اول هر دو نفرمون میدونستیم که تو موندنی نیستی اما این چیزی از دردناکی مرگت کم نمی کنه. اینکه مرگ در هجده سالگی توی تنت بپیچه خیلی فرق می کنه تا بیست و هشت سالگت باشه و مرگ مهمونت بشه و من این رو نمی دونستم. هیچ کس این رو بهم نگفته بود. کسی بهم یاد نداده بود چطور با بودنت یا نبودنت زندگی کنم. کسی از تو حرف نمی زد اصلا.
اون نیستی ِ تنیده در جان ِ هجده سالگی حریصم کرد به ادامه ی حیات. اینبار اما انگار یه پوسته مونده که درونش پوک شده از نبودن. هر خبر مرگ، هر خبر نیستی، هر نبودن از نو ویرانم می کنه. به تمامی ویرانم می کنه.
دیشب، خبر مرگ روی خونه خودش رو پهن کرده بود. وقت کار کردن دیدم هنوز صورتم خیسه. میم که زنگ زد سه بار جمله ی اولم رو قورت دادم تا گریه ام تموم شد. شب تا صبح نبرد زنده موندن کردم و فکر کردم که خب، تموم شد. تموم نشده هنوز. روز شده و من برای اولین بار به بهانه ی مردن دیگری، دومین روزه که دارم اشک میریزم.
بنویسیم برای زنده موندن. با از دست دادن تو یه چهره از من به تمامی پایان گرفته. بنویسیم برای زنده موندن. من هنوز این زن جدید عزادار رو که درونم حمل می کنم نمی شناسم.
بنویسیم برای شناختن.

Thursday, March 8, 2018

تنها چیزی که از جانب تو هنوز شگفت زده ام می کنه اینه که چطور هنوز و هر روز امیدوارت که میشم نور تمام جهانم رو میگیره و ناامیدم که می کنی، جوری در قعر سقوط می کنم که انگار هیچ خاطره ای از روز ندارم.
باید از این چرخه پیاده شم جانان دل. باید پیاده برم.
خوبی زندگی اینه که با اینکه هنوز دلت به همون شدت سابق میشکنه اما دیگه میدونی زنده می مونی. میدونی این هم می گذره. چشمات رو میبندی و با خودت تکرار می کنی این هم می گذره.

Monday, March 5, 2018

هجده ساله میشوم دوباره. شبیه بار اولی که دیدمت. همان هراس قدیمی از اینکه نکند کاری کنم که به دلت نچسبد، همان تلاش مذبوحانه ام برای اینکه بخندانمت، همان سکوت لعنتی که چیزی به بیان نیاورم که نپسندی. لال می شوم. می نویسم اما. برات می نویسم و جواب میدهی و مهربانی. همیشه مهربانی. من آتش میگیرم این سمت. زنگ می زنم به میم. فریاد می زنم. همان وسط خیابان که هستم. فریاد می زنم که من دوستش دارم. هنوز دوستش دارم. واقعیت همین است. مابقی، چرند. یکسره.
....
میم خوشبین نیست. نه به او که به هر آنکس که تجربه ها را زندگی می کند که خوراکشان کند و تقدیم خدای کلمه کند. حرف زدنش که تمام میشود، منم که سکوت می کنم. می شناسمش. آنقدر خواسته امش، آنقدر تمام این سال ها براش نفس کشیده ام و هواش برام معبد مقدس بوده که حالا من هم، همینم: تجربه می کنم تا بنویسم. وگرنه، از جهانم سقوط می کنم.
...
براش نوشتم دلتنگتم. بار چهار و پنج بود. وقت نمیشد. من هنوز روی خط پافشاری بودم اما. نیاز داشتم به او. به جانش و به اندامش.  شبیه نوشیدن آب از چشمه. گفت بیا پس. منتظرم. نرفتم. پر زدم.
...
سر مرد غر زدم که تند تر برو. خندید که پرواز کنم؟ گفتم دیر شده. دوستم امشب مسافر است. میرود. یک ساعت دیگر اگر نرسم، برای همیشه میرود. نمیبینمش. می رود. خندید که می رسی. نترس. انگشت هام را جمع کردم. کف دستم. مشت کردم. گره زدم. گفتم کمی تندتر. لطفا.
...
به انگشت هام نگاه کردم که می لرزیدند. سر جای خودشان آرام نداشتند و می لرزیدند. یک کلمه بیشتر نمیشد براش بنویسم. یاری نمی کردند. زنگ زدم که دیر میرسم. خندید که میدانم و توئی. سر فرصت بیا. آرام گرفتم.
...
نفس نفس زدن هایمان که از شدت افتاد، گفت بگذار سمت چپت بخوابم من. جمع شد و نرم شد و سرش را گذاشت روی شانه ی چپم. لب هام را چسباندم به پیشانی اش به بوسه. مزه هاش - آخ از مژه هاش - خوردند به گونه ام و چشم هاش - ای وای من از چشم هاش - یواش بسته شدند. زمزمه کردم براش که بلاخره تو فرشته ی شانه ی راستی یا چپ؟ خندید و سال نو شد.
 ...
حواس تنم حساس شده بودند. حس می کردم. بعد از یکسال ِ تمام زمستان، پوستم زنده شده بود. نسیم حاصل از نفس کشیدن هایش خنکم می کرد. گوشتم گرم میشد از تنش. به موسیقی صداش گوش می کردم و توی گوش هام آهنگ می پیچید. آهنگ دور. استشمامش می کردم و آنقدر این همه حس کردن برام زیاد بود که سرگیجه داشتم. خوابم نمی برد. از حال می رفتم. هوشیار می شدم. تنش هنوز خواب بود. دوباره از حال می رفتم.
...
بو کشیدم. آغوشش پناهم می دهد و بوی تنش بی قرارم می کند و من تاب می خورم. بین خواستنش  و تا به ابد همانطور ماندن و از شدت مهرش در جا، جان دادن و مردن. بوییدمش. عمیق. که تو عطر زدی؟ گفت نه. حس نمی کنم و گفتم چه خوب.
...
برای خودم بود. شمیم تنش برای خودم بود و من حتی راضی نبودم  این حال را با هیچ کس تقسیم کنم. حتی با خودش.
...
خم و پیچ تن ها شبیه گره خوردن شده بود. نمیشد تکان بخوری. دلت نمی آمد. خوابش، آرمیدن ِ آرامش آنقدر به جانم می چسبید که حاضر بودم خشک شوم و بلندتر از این نفس حتی نکشم. به ریتم نفس هاش جانم گره خورد و حواسم جمع دست هایمان شد: دست چپش، گره خورده بین انگشتان دست راستم مانده بود. انگار لبه ی پرتگاه باشیم و بترسیم سقوط کنیم و چنگ بزنیم. به همدیگر چنگ بزنیم. این همه تشنه ی همین انگشت ها بودم و حالا عمیق خوابیده بود و شب بلند بود و اقبالم بلند بود.
...
پلک هاش، شبیه پروانه های بی تاب که شد و چترشان به گونه هام خورد، فهمیدم که بیدار شده. که به زودی باز به دنیای واقعیت و فاصله برمیگردیم. به منطقه ی لعنتی رفاقت محض.  ته صدام التماس پر شد که پنج دقیقه ی دیگر بمانیم؟ گفت که حتما و بمانیم. دوباره خزید توی تخت و ماند
....
مال من است. همینقدر شی واره. یا می پذیریم که بعید است یا شبیه تمام این روزهای از شهریور هشتاد و چند تا به حال که در طلبش هستم، می جنگیم. با خود، با جهان، با تقدیر.
...
 شایستی که در آغوش بکشمت. تو که سرنوشت منی و می پذیرمت. حتی اگر سر تعظیم فرود نیاورم. عناد بورزم. سرکشی کنم.
...
یک صحبت نیمه کاره بینمان مانده. زنگ زدم که بیا صحبت کنیم. گفت کِی؟ زمانمان همین چند روز دیگر است. قبل از اینکه سال به تاریخ جهانی نو شود. صدات کنم و نگاهت کنم و بگویم که میخواهمت هنوز. می مانی؟ اینبار می مانی؟
...
بوسیدمش. مثل همیشه کم. مثل همیشه ناقص. و تشنه تر شدم. عطش باز هم مثل همیشه ی این همه سال پر از سنگینی حضورش و کم داشتنش به دیوانگی ام رساند.
...
دوستت دارم. می دانی. دوستت می دارم و میدانی که نمی توانم هنوز نگاهت کنم و بگویم. این باشد راز بین من و کلمه ها. دوستت دارم عزیز دل. دوستت دارم.

Wednesday, February 28, 2018

از من چرا رنجیده ای؟

دستم رو از سر اتفاقات محالی که فکر می کنم باید بیفتند و برای رخ ندادنشون گوشت خودم رو به دندون میگیرم باید بردارم. سخته. رها کردن چیزی که توقعش و امیدش رو داری سخته. زیادی سخت. هنوز اون آدم سالم یا نسبتا سالمی که بودم از زیر زخم ها سر در نیاورده. هنوز اون امیدی که به حرکتم در می آورد زنده نشده. من موندم و یه یخ بندون و یه اجبار به ادامه. سعی برای ادامه. آخ که.
میگذره. شب هیچ وقت پایا نمونده. شاید همین فردا به صبح نرسه. امسال استخون هام آسیاب شد و تمام امیدی که به تمام شدن این پروسه داشتم توی ده روز اول اسفند از بین رفت. باز پودر شدن بیش از اینی در انتظارمه و باز نبرد سخت تری. نبرد روزمره و بی رحمانه ای. گریزی نیست. دونستن اینکه گریزی نیست داره حرکتم میده. و آخ که چقدر سخته.
خوابم نمی بره. از هول فردا خوابم نمی بره. از هراس هر صبح و هر شروع. کاری نمیشه کرد. چه بخوابم و چه نه، صبح پشت دره و فردا روز دیگریه. هر چند که روز سخت تری.
آخ. همین فقط. آخ.